Trong bài này chúng ta sẽ đi tiếp một trong những Pattern Design thuộc nhóm Creational Pattern Design đó là Abstract Factory.

Chúng ta sẽ tìm hiểu Abstract Factory là gì, cách triển khai cũng như cách sử dụng nó như thế nào trong Java.

Abstract Factory là gì?

Abstract Factory là một design pattern thuộc nhóm Creational Pattern Design được xây dựng dựa trên Factory Pattern và nó được xem là một factory cao nhất trong hệ thống phân cấp.

Pattern này sẽ tạo ra các factory là class con của nó và các factory này được tạo ra giống như cách mà factory tạo ra các sub-class.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Abstract Factory.

Chúng ta sẽ sử dụng ví dụ ở bài trước làm cơ sở để thực hiện chương trình này, hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

Như ở ví dụ trước chúng ra sử dụng interface là Animals nhưng trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng interface Pet thay cho Animals.

Cat.java
public class Cat implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con mèo khi ăn sẽ kêu meo meo!!!");
  }
}
Dog.java
public class Dog implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con chó khi ăn sẽ kêu gâu gâu!!!");
  }
}
Pig.java
public class Pig implements Pet {
  public void eat(){
    System.out.println("Con lợn khi ăn sẽ kêu ụt ịt!!!");
  }
}

Chúng ta sẽ tạo một interface mới.

Human.java
public interface Human {
  public void feedPet();
}

Và cũng như ở ví dụ trước chúng ta sẽ tạo các class để thực hiện interface này, cụ thể trong chương trình này chúng ta sẽ tạo 3 class Child.java, Adult.java, Elder.java.

Child.java
public class Child implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Trẻ con không ý thức được khi cho thú cưng ăn.");
  }
}
Adult.java
public class Adult implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Người lớn sẽ ý thức được khi cho thú cưng ăn.");
  }
}
Elder.java
public class Elder implements Human {
  @Override
  public void feedPet() {
    System.out.println("Người già thì cho thú cưng ăn quá nhiều.");
  }
}

Lúc này chúng ta đã có các classs thích hợp để tạo ra một AbstractFactory cũng như các Factory class tương ứng, cụ thể ở đây đó là PetFactory và HumanFactory.

AbstractFactory.java
public abstract class AbstractFactory {
   abstract Pet getPet(String pet);
   abstract Human getHuman(String human);
}
HumanFactory.java
public class HumanFactory extends AbstractFactory {

  @Override
  Human getHuman(String human) {
    if (human.equals(null)) return null;

    if (human.equalsIgnoreCase("chILd")) {
      return new Child();
    } else if (human.equalsIgnoreCase("adult")) {
      return new Adult();
    } else if (human.equalsIgnoreCase("elDeR")) {
      return new Elder();
    }
    return null;
  }

  @Override
  Pet getPet(String pet) {
    return null;
  }
}
PetFactory.java
public class PetFactory extends AbstractFactory {

  @Override
  public Pet getPet(String pet) {
    if(pet.equals(null)) return null;

    if(pet.equalsIgnoreCase("Dog")) {
      return new Dog();
    } else if(pet.equalsIgnoreCase("Cat")) {
      return new Cat();
    } else if(pet.equalsIgnoreCase("Pig")) {
      return new Pig();
    }
    return null;
  }

  @Override
  Human getHuman(String human) {
    return null;
  }
}

Bây giờ chúng ta đã có thể tạo ra các adequate factory với AbstractFactory, cụ thể ở đây chúng ta sẽ tạo FactoryProducer.

FactoryProducer.java
public class FactoryProducer {
  public static AbstractFactory getFactory(String factory) {
    if(factory.equalsIgnoreCase("Human")) {
      return new HumanFactory();
    } else if(factory.equalsIgnoreCase("Pet")) {
      return new PetFactory();
    }
    return null;
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chương trình cũng như hiển thị kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    AbstractFactory humanFactory = FactoryProducer.getFactory("Human");
    AbstractFactory petFactory = FactoryProducer.getFactory("Pet");

    Human human = humanFactory.getHuman("Child");
    human.feedPet();

    Pet pet = petFactory.getPet("Dog");
    pet.eat();

    Human human2 = humanFactory.getHuman("Elder");
    human2.feedPet();

    Pet pet2 = petFactory.getPet("Pig");
    pet2.eat();

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}


Kết quả: Khi chúng ta truyền tham số vào các hàm getHuman() và getPet() với các giá trị là “Child”, “Dog”, “Elder”, “Pig” thì kết quả sẽ như sau:

Xem Thêm:   Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin

abstract factory JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Abstract Factory. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Abstract Factory một trong những Pattern Design rất quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *