Trong bài này mình sẽ nói về cách xử lý chuỗi trong VBA, đây là thao tác rất quan trọng, bởi dữ liệu của chúng ta lưu trử ở dạng chuỗi rất nhiều.

Chuỗi là tập hợp nhiều ký tự character, vì vậy ta phải sử dụng cặp dấu nháy kép "" để bao quanh chuỗi.

Ví dụ: Khai báo biến domain lưu trữ chuỗi “freetuts.net“.

Dim domain As String
domain = "freetuts.net"

Excel VBA cung cấp rất nhiều hàm có sẵn, giúp lập trình viên chỉ việc gọi ra và sử dụng. Và sau đây là tổng hợp những hàm xử lý chuỗi trong VBA thông dụng nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Toán tử nối chuỗi & trong VBA

Chúng ta sử dụng toán tử & để nối hai chuỗi với nhau.

Ví dụ: Nối hai chuỗi text1 và text2 lại với nhau, ở giữa cho một khoảng trắng.

Dim text1 As String, text2 As String
text1 = "Hi"
text2 = "Tim"

MsgBox text1 & " " & text2

Kết quả:

join strings png

Đoạn code này mình đã nối ba chuỗi với nhau gồm: text1, text2 và khoảng trắng " ".

2. Hàm Left trong VBA

Hàm left dùng để trích xuất một chuỗi con tính từ bên phải của chuỗi cha. Nó có hai tham số truyền vào,

  • Chuỗi cha
  • Số ký tự mà bạn muốn lấy tính từ bên phải.
Dim text As String
text = "example text"

MsgBox Left(text, 4)

Kết quả:

left png

Như bạn thấy, mình muốn lấy 4 ký tự exam nên truyền tham số là 4.

Xem Thêm:   Cách khắc phục lỗi máy tính bị đơ hoặc bị treo trên Win 7 / 10

3. Hàm Right trong VBA

Hàm Right dùng để trích xuất chuỗi con tính từ bên trái của chuỗi cha. Nó cũng có hai tham số truyền vào:

  • Chuỗi cha
  • Số ký tự muốn lấy tính từ bên phải của chuỗi cha.
MsgBox Right("example text", 2)

Kết quả:

right png

Mình muốn lấy chữ xt nên đã truyền số 2 vào tham số.

4. Hàm Mid trong VBA

Hàm Mid dùng để trích xuất chuỗi con nằm tại vị trí bất kì trong chuỗi cha. Nó có ba tham số truyền vào như sau:

  • Chuỗi cha
  • Vị trí bắt đầu chuỗi con cần lấy
  • Số ký tự cần lấy tính từ vị trí bắt đầu đó
MsgBox Mid("example text", 9, 2)

Kết quả:

mid png

5. Hàm Len trong VBA

Hàm Len dùng để đếm chiều dài của chuỗi. Nó chỉ co một htam số truyền vào thôi, và đó chính là chuỗi cần đếm.

MsgBox Len("example text")

Kết quả:

len png

Như bạn thấy, chuỗi “example text” có tổng cộng 12 ký tự tính cả khoảng trắng.

6. Hàm Instr trong VBA

Hàm Instr dùng để tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha. Hàm này có hai tham số:

  • Chuỗi cha
  • Chuỗi con
MsgBox Instr("example text", "am")

Kết quả:

instr png

như bạn thấy, vị trí đầu tiên mà nó xuất hiện là vị trí số 3.

Trên là tổng hợp một số hàm xử lý chuỗi trong VBA được sử dụng nhiều nhất. Với những hàm này bạn sẽ dễ dàng xử lý dữ liệu theo yêu cầu của bài toán.

Xem Thêm:   Kiểm thử thủ công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *