Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách gộp hai object javascript lại với nhau, qua đó bạn sẽ biết cách gộp hai đối tượng object sao cho an toàn nhất.

Trong javascript, để gộp hai object lại với nhau thì ta sử dụng toán tử dấu ba chấm .... Đương nhiên là bạn có thể làm bằng cách lặp qua các phần tử của object rồi nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, đó là một cách dành cho người chưa biết gì về ES6.

Cú pháp gộp 2 object javascript
let mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn:

// Khai báo 2 object
var obj1 = { make: "Audi", model: "Q8" };
var obj2 = { color: "Blue", year: 2021 };

// Trộn 2 object lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

console.log(mergedObj); 
// Kết quả: {make: "Audi", model: "Q8", color: "Blue", year: 2021}

Nếu hai object trùng key thì sẽ xảy ra tình trạng ghi đè. Đối tượng được đưa vào trước sẽ bi ghi đè bởi đối tượng đưa vào sau. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ về vấn đề này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Hai object trùng key name
var obj1 = { name: "John", age: 24 };
var obj2 = { name: "Alice", gender: "female" };

// Trộn chúng lại với nhau
var mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };

// In ra xem có gì khác
console.log(mergedObj);
// Kết quả: {name: "Alice", age: 24, gender: "female"}
// Như vậy, key name đã bị ghi đè

Có một cách khác nữa là sử dụng hàm Object.assign(), hàm này có công dụng là trộn hai object lại với nhau nên nó có hai tham số truyền vào.

var returnedTarget = Object.assign(target, source);

Đối tượng source sẽ được trộn vào đối tượng target, sau đó trả một bản sao của source về cho returnedTarget.

Xem ví dụ sau để hiểu hơn.

// Khai báo 2 object
var target = { a: "Apple", b: "Ball" };
var source = { x: 1, y: 4 };

// Trộn chúng lại bằng hàm assign
var returnedTarget = Object.assign(target, source);

console.log(returnedTarget);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

console.log(target);
// Kết quả: {a: "Apple", b: "Ball", x: 1, y: 4}

Lưu ý tương tự, nếu trong object target có key trùng với source thì target sẽ bị ghi đè bởi source.

Trên là hai cách để trộn hai object lại với nhau trong javascript.

Xem Thêm:   Lệnh Create View trong MySQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *