Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoán đổi hai số trong Java. Mình sẽ giới thiệu hai cách hoán đổi khác nhau để các bạn có thể so sánh và hiểu rõ hơn về cách thức nhé.

Cách thứ nhất mình sẽ sử dụng một biến tạm thời (temp) để hoán đổi, cách thứ hai mình sẽ sử dụng toán học đơn giản để hoán đổi chúng.

Hoán đổi hai số bằng biến tạm thời (temp)

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian để hoán đổi hai biến a và b được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên ta sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím, sau đó thực hiện viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thuật toán:

temp = a;
a = b;
b = temp;

Giả sử ta có a = 3 và b = 4, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán giá trị của a cho temp, khi đó temp = 3.
 2. Gán giá trị của b cho a, khi đó a = 4.
 3. Gán giá trị của temp cho b, khi đó b = 3.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 4 và b = 3, hai số a và b đã hoán đổi cho nhau thông qua biến trung gian là temp.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình hoán đổi hai số trong Java. Dữ liệu sẽ được nhập bởi người dùng.

*Lưu ý: các bạn nhớ phải import thư viện java.util.Scanner đã nhé: import java.util.Scanner;

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo ba biến float a, b và temp
  float a, b, temp;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("nnNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với biến trung gian temp
  temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổina = " + a + "nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Bài toán tháp Hà Nội: Sử dụng đệ quy để giải

bai1 01 PNG

Hoán đổi hai số bằng các phép toán học đơn giản

Trong phần này mình sẽ sử dụng các phép tính toán học (cộng, trừ) để hoán đổi hai số a và b, thay vì phải sử dụng một biến temp.

Tương tự như ở phần trên, chúng ta cũng sẽ sử dụng class java.util.Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím. Sau đó mới viết thuật toán để hoán đổi chúng.

Thuật toán:

a = a - b;
b = a + b;
a = b - a;

Giả sử chúng ta có a = 4 và b = 6, thuật toán sẽ hoạt động như sau:

 1. Gán kết quả của a – b cho a, khi đó a = 4 – 6 = -2.
 2. Gán kết quả của a + b cho b, khi đó b = -2 + 6 = 4.
 3. Gán kết quả của b – a cho a, khi đó a = 4 – (-2) = 6.

Như vậy sau khi kết thúc thuật toán thì a = 6 và b = 4, hai số a và b đã được hoán đổi thông qua phép tính cộng và trừ đơn giản.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để hoán đổi hai số a và b trong Java, dữ liệu sẽ được nhập từ người dùng.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo hai biến float a, b
  float a, b;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
  System.out.println("nnNhập vào số a: ");
  a = sc.nextFloat();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextFloat();
  //sử dụng thuật toán hoán đổi với phép tính cộng trừ
  a = a - b;
  b = a + b;
  a = b - a;
  //sau khi hoán đổi thì hiển thị kết quả ra màn hình
  System.out.println("Sau khi hoán đổina = " + a + "nb = " + b);

  System.out.println("---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Hướng dẫn cài đặt Oracle 12c trong 12 bước, kèm hình ảnh

bai1 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách hoán đổi hai số trong Java, cũng như các ví dụ thực tế trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài tập khác tại Bài tập Java, chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *