Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách lấy chiều dài của object trong javascript, bằng cách sử dụng hàm Object.keys() và thuộc tính length.

Để lấy chiều dài (length) của một object thì ta sẽ sử dụng hàm Object.keys() để lấy về một mảng chứa các key của object, sau đó sử dụng thuộc tính length để đếm số phần tử của mảng đó.

let length = Object.keys(obj).length

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu cách hoạt động của nó.

// Đây là object
var myObj = {
    make: "Ferrari",
    model: "Portofino",
    fuel: "Petrol",
    year: 2018
};

// lấy chiều dài - length của object myObj
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 4

Dưới đây là một ví dụ khác về cách đếm tổng số phần tử của object.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Khởi tạo object
var myObj = new Object();

// Thêm các thuộc tính vào object
myObj["name"] = "Peter";
myObj["age"] = 24;
myObj["gender"] = "Male";

// In object trên console xem chuẩn chưa
console.log(myObj); 
// Prints: {name: "Peter", age: 24, gender: "Male"}

// Lấy chiều dài của object
var size = Object.keys(myObj).length;
console.log(size); // Prints: 3

Trên là javascript tips chia sẻ cách đếm tổng số phần tử của object trong javascript.

Xem Thêm:   Hàm List index() trong Python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *