Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách chia lấy dư trong Javascript. Để chia lấy phần dư trong Javascript thì ta sử dụng toán tử %, còn chia lấy phần nguyên thì ta dùng hàm Math.floor.

Chia lấy dư trong Javascript

Muốn chia lấy dư ta dùng toán tử %. Ví dụ dưới đây mình muốn lấy phần dư của phép chia 8 / 3 thì sẽ viết code như sau:

var mod = 8 % 3;

console.log(mod); // Kết quả là 2

Phép toán thường được sử dụng để kiểm tra một số có chia hết cho một số khác hay không. Ví dụ muốn kiểm tra số N có chia hết cho 2 không thì ta chỉ cần kiểm tra như sau:

if (N % 2 == 0){
    console.log(N + " chia het cho 2");
}

Chia lấy phần nguyên trong Javascript

Chia lấy phần nguyên thì ta sử dụng phương thức Math.floor, đây là hàm dùng để làm tròn một số xuống cận dưới, tức là mọi số nó sẽ được làm tròn bỏ đi giá trị sau dấu phẩy động.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Math.floor(2); // Kết quả: 2
Math.floor(2.1); // Kết quả: 2
Math.floor(2.5); // Kết quả: 2
Math.floor(2.8); // Kết quả: 2   

Theo thông tin mình biết thì khi sử dụng hàm Math.floor sẽ tốn nhiều tài nguyên, vì vậy bạn cũng có thể sử dụng công thức sau để làm tròn.

Gọi a là số bị chia, b là số chia, thì phần nguyên của a chia b sẽ là:

var phan_nguyen = (a - (a % b)); 

Ví dụ: Lấy phần nguyên của phép 20 / 3.

var phan_nguyen = (20 - (20 % 3));

Vậy là xong.

Xem Thêm:   Cách tạo hiệu ứng ánh nắng trong Photoshop (nắng chiếu rọi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *