Bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi trong Java.

Đây là một dạng bài tập khá phổ biến trong các dạng bài tập căn bản.

Ở ví dụ này, các bạn phải nắm rõ được cách tạo hàm và cách sử sử dụng hàm trong java. Bởi vì đây là một kiến thức vô cùng quan trọng khi học các ngôn ngữ lập trình.

Ví dụ: Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi

Để thực hiện chương trình này chúng ta sẽ tạo một hàm để kiểm tra, trong hàm này chúng ta sẽ tạo một mảng có kich thước là 256 (phạm vi trên ASCII). Sau đó lưu trữ số lần xuất hiện so với giá trị ASCII của giá trị đó, cuối cùng là tạo một mảng để chứa các ký tự của mảng đã cho và so sánh các ký tự trong chuỗi, khi kết quả trùng khớp thì số lượng ký tự đó sẽ được hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

class DemKyTuTrongChuoi {
  static void DemKyTu(String str)
  {
    int counter[] = new int[256];
    int len = str.length();
    for (int i = 0; i < len; i++)
      counter[str.charAt(i)]++;
    char array[] = new char[str.length()];
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      array[i] = str.charAt(i);
      int flag = 0;
      for (int j = 0; j <= i; j++) {
        if (str.charAt(i) == array[j])
          flag++;
      }
      if (flag == 1)
        System.out.println("Số lần xuất hiện của " + str.charAt(i)
            + " trong chuỗi:" + counter[str.charAt(i)]);
    }
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    String str = "Hello world";
    System.out.println("Chuỗi là: "+ str);
    DemKyTu(str);
  }
}

dem ky tu JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Xem Thêm:   Những tính năng cơ bản của PowerShell trên Windows

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *