Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách duyệt danh sách liên kết đôi. Đây là một bước quan trọng để kiểm tra các thao tác của bạn trên danh sách có được thực hiện như bạn mong muốn hay không.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cách duyệt danh sách liên kết đôi:

 • Duyệt từ đầu đến cuối danh sách.
 • Duyệt từ cuối về đầu danh sách.

Sỡ dĩ mình hướng dẫn bài này trước vì khi thao tác với danh sách như thêm, sửa, xóa thì các bạn có thể duyệt danh sách và kiểm tra ngay xem các thao các có đúng hay không và có gặp lỗi gì.

1. Duyệt từ đầu đến cuối danh sách

Trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách duyệt từ đầu đến cuối danh sách liên kết đôi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void Print() {
// khởi tạo một node tạm temp, sử dụng node này thay thế cho head để duyệt danh sách
  struct Node* temp = head;
  cout<<"nForward: ";
//sử dụng vòng lặp while để duyệt danh sách
  while(temp != NULL) {
    cout<<temp->data;
    temp = temp->next;
  }
  cout<<endl;
}

Để duyệt được danh sách, ta cần tạo một node tạm temp để thay thế cho node head. Vì node head luôn luôn quản lý node đầu tiên vì vậy ta không thể lấy head để duyệt danh sách, thay vào đó ta dùng biến temp để duyệt.

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện temp != null để lặp từng phần tử trong danh sách. Cụ thể, khi temp != null ta thực hiện xuất data của node đó ra màn hình và tiếp tục trỏ con trỏ next đến Node tiếp theo. Cứ như vậy lặp hết danh sách, khi đó ta sẽ có một list các phần tử trong danh sách được hiển thị ra màn hình.

Xem Thêm:   Tạo hiệu ứng portfolio zoom slider với jquery + zoom plugin + fancybox plugin

2. Duyệt từ cuối về đầu danh sách

Thay vì duyệt từ đầu đến cuối danh sách, ta cũng có thể duyệt từ cuối về đầu danh sách liên kết đôi.

/* duyệt từ cuối về đầu danh sách */
void ReversePrint() {
 //tạo một node tạm temp thay thế cho node tail để duyệt danh sách
  struct Node* temp = tail;
  //nếu danh sách rỗng thì thoát khỏi hàm
  if(temp == NULL) return;
  cout<<"nReverse: ";
  //ngược lại nếu temp != null thì thực hiện vòng lặp while
  while(temp != NULL) {
    cout<<temp->data;//xuất giá trị data của node ra màn hình
    temp = temp->prev;// trỏ đến node kế tiếp
  }
  cout<<endl;
}

Tương tự như duyệt danh sách từ đầu đến cuối, ta cần tạo một node tạm temp để thay thế cho node tail duyệt từ cuối về đầu danh sách.Vì node tail luôn luôn quản lý node cuối nên không thể sử dụng node tail để duyệt danh sách được.

Xét điều kiện nếu temp == null, tức là danh sách rỗng thì ta return và thoát khỏi ham. Ngược lại nếu temp != null thì ta thực hiện vòng lặp while để lặp từng phần tử trong danh sách. Cứ sau mỗi lần lặp ta thực hiện trỏ đến node kế tiếp.

3. Ví dụ về duyệt danh sách liên kết đôi

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng một hàm chèn Node vào đầu đã viết sẵn để thực hiện duyệt cho các bạn xem, ở bài tiếp theo mình sẽ giải thích cụ thể hơn về hàm này. Mình sẽ duyệt danh sách theo hai chiều từ đầu đến cuối và từ cuối về đầu.

Xem Thêm:   Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Code mẫu:

#include <iostream>
using namespace std;
/* tạo cấu trúc node */
struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
  struct Node* prev;
};

struct Node *head, *tail; // Khởi tạo Node head global của dslk đôi.
 
/* tạo node mới */
struct Node* CreateNode(int x) {
  struct Node* newNode
    = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  newNode->data = x;
  newNode->prev = NULL;
  newNode->next = NULL;
  return newNode;
}
/* hiển thị từ đầu đến cuối */
void Print() {
  struct Node* temp = head;
  printf("nĐầu đến cuối: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("n");
}
 
/* hiển thị từ cuối về đầu */
void ReversePrint() {
  struct Node* temp = tail;
  if(temp == NULL) return; // empty list, exit
  // Traversing backward using prev pointer
  printf("nCuối về đầu: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->prev;
  }
  printf("n");
}
/* thêm node vào đầu danh sách */
void InsertAtHead(int x) {
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  head->prev = newNode;
  newNode->next = head;
  head = newNode;
}
int main() {
 
  head = NULL;
 //gọi hàm thêm node vào đầu danh sách
  InsertAtHead(2);
  InsertAtHead(3);
  InsertAtHead(4);
  Print(); ReversePrint();
  
  cout<<"n---------------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

dslk doi 3 PNG

4. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách duyệt danh sách từ đầu đến cuối và tử cuối về đầu. Đây là một bước rất quan trọng để các bạn có thể kiểm tra được các thao tác trên danh sách có đúng hay không và có lỗi gì để tìm cách khắc phục. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thêm Node vào danh sách, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Xem Thêm:   Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng cơ sở dữ liệu

//

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *