Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi. I. […]

Read More

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng lệnh if else trong Javascript, đây là lệnh dùng để rẻ nhánh chương trình thành nhiều luồng khác nhau. Câu lệnh if trong Javascript dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh […]

Read More

Hàm substr() trong PHP

Hàm substr() sẽ trích xuất một phần của chuỗi, phần chuỗi được trích xuất sẽ tùy thuộc vào tham số truyền vào. Cú pháp Cú pháp: substr( $str, $start, $lent); Trong đó: $str là chuỗi ban đầu. $start là vị trí bắt đầu cắt trong chuỗi $str. $lent là độ dài chuỗi con tính từ vị trí […]

Read More

Hàm isset() trong PHP

Hàm isset() sẽ kiểm tra biến đã được khai báo chưa, cũng có thể kiểm tra biến có rỗng không. Nếu biến chưa được khai báo hoặc biến mang giá trị rỗng hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE. Lưu ý: Nếu biến đã được khai báo, nhưng sau đó được loại […]

Read More

Cách dùng lệnh usermod trong Linux

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh usermod trong Linux, đây là lệnh được sử dụng để thay đổi thông tin về người dùng trong hệ thống Linux. usermod là công cụ dòng lệnh cho phép bạn sửa đổi thông tin đăng nhập của người dùng. Bài viết này trình bày […]

Read More

Lịch sử và sự nghiệp của tác giả Nguyễn Du

Nguyễn Du có bút danh là Tố Như, Thanh Hiên, Hồng Sơn lạp hộ hay Nam Hải điếu đồ, ông là nhà thơ, nhà văn hóa lớn trong thời Lê mạt Nguyễn sơ của Việt Nam. Ông sinh ngày 03 tháng 01 năm 1766 và mất ngày 16 tháng 09 năm 1820 tại Nghi Xuân […]

Read More

Thuật toán kiểm tra số hoàn hảo trong C++

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một khái niệm mới đó chính là số hoàn hảo. Có lẽ đây là một khái niệm lạ đối với các bạn, vì nó không được phổ biến như [số nguyên tố], [số chính phương]. Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về số hoàn […]

Read More