Trước khi lập trình một bài toán thì bạn cần phải biết bài toán yêu cầu gì và thuật toán giải như thế nào để từ đó mới có hướng đi chính xác được. 

Phương trình bậc nhất là phương trình có dạng ax + b = 0, a # 0. Và để giải phương trình này thì ta áp dụng nguyên tắc chuyển vế đổi dấu và nhân với một số.

Ví dụ:  Cho phương trình 2x + 3 = 0, hãy giải phuong trình này.

Ta có bài giải như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

2x + 3 = 0
<=> 2x = -3
=> x = -3/2

 

Đó là cách giải bình thường bằng giấy bút, bây giờ ta tạo một chương trình cho người dùng nhập vào và hệ thống tự đưa ra kết quả nhé.

1. Xây dựng mã HTML cho chương trình

Bạn tạo một file index.php và dán mã HTML sau vào:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Giải phương trình bậc nhất</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php 
      $result = '';
    ?>
    <h1>Giải phương trình bậc nhất</h1>
    <form method="post" action="">
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/>x 
      +
      <input type="text" style="width: 20px" name="a" value=""/> = 0
    </form>
    <?php echo $result; ?>
  </body>
</html>

 

Thứ nhất trong bài này mình sử dụng form với phương thức là POST để truyền dữ liệu lên server. Thứ hai trong bài mình có khai báo biến $result, và đoạn code echo $result; là để xuất thông báo kết quả ra màn hình.

phuong trinh bac nhat php 2 png

Chạy lên giao diện sẽ như sau:

phuong trinh bac nhat php 1 png

2. Code PHP giải phương trình bật nhất

Bạn bổ sụng đoạn code sau vào phần code xử lý tính toán:

Xem Thêm:   Sắp xếp & tìm kiếm

 

$result = '';
if (isset($_POST['calculate']))
{
  // Bước 1: Lấy thông tin
  $a = isset($_POST['a']) ? (float)trim($_POST['a']) : '';
  $b = isset($_POST['b']) ? (float)trim($_POST['b']) : '';

  // Bước 2: Validate thông tin và tính toán
  if ($a == ''){
    $result = 'Bạn chua nhập số a';
  }
  else if ($b == ''){
    $result = 'Bạn chưa nhập số b';
  }
  else if ($a == 0){
    $result = 'Số a phải nhập khác 0';
  }
  else {
    $result = -($b) / $a;
  }
}

 

Bạn chạy lên và nhập dữ liệu vào thì kết quả sẽ như hình sau:

phuong trinh bac nhat php 3 png

3. Lời kết

Như vậy là ta đã giải xong phương trình bậc nhất một ẩn bằng cách sử dụng PHP. Trong bài này chúng ta áp dụng lệnh kiểm tra điều kiện if else và phương thức POST trong PHP để gửi thông tin lên Server, qua bài này bạn đã ôn tập được hai phần quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *