Phương thức Date.getMilliseconds() có chức năng lấy số mili giây của đối tượng thời gian.

Hàm sẽ trả về số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 999 đại diện cho số mili giây của đối tượng thời gian.

Cú pháp

Cú phápDate.getMilliseconds()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getMilliseconds() để lấy số mili giây của thời gian hiện tại.

CodeRUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var second = date.getMilliseconds();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Số mili giây hiện tại là ' + second;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Kết quả
Số mili giây hiện tại là 656

Tham khảo: w3schools.com

Xem Thêm:   Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *