Phương thức Date.getTimezoneOffset() sẽ trả về khoảng thời gian khác biệt giữa múi giờ hiện tại của hệ thống và giờ UTC tính bằng phút.

Ví dụ, ở Việt Nam là múi giờ +7, khi gọi phương thức này sẽ trả về kết quả -420.

Kết quả trả về của phương thức sẽ thay đổi vào từng thời điểm trong năm bởi vì trong thực tế có sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày ( Daylight Saving Time).

Giờ UTC cũng giống như giờ GMT.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú phápDate.getTimezoneOffset()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getTimezoneOffset() để biết múi giờ của hệ thống.

CodeRUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var minute = date.getTimezoneOffset();
        var timezone = -(minute/60);
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Bạn thuộc múi giờ số ' + timezone;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Kết quả
Bạn thuộc múi giờ số 7

Tham khảo: w3schools.com

Xem Thêm:   Hàm parseInt() trong Javascript

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *