Phương thức Date.setSeconds() sẽ thiết lập số giây( từ 0 đến 59) cho đối tượng thời gian.

Phương thức này cũng có thể thiết lập số mili giây cho đối tượng thời gian nếu tham số mili giây được cung cấp.

Cú pháp

Cú phápDate.setSeconds(sec, millisec)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • sec là số giây( từ 0 đến 59) muốn thiết lập cho đối tượng.
 • milisec là tham số không bắt buộc, là số mili giây(từ 0 đến 999) muốn thiết lập cho đối tượng.

Cách sử dụng 

Sử dụng phương thức Date.setSeconds() để thiết lập số giây cho đối tượng.

CodeRUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        date.setSeconds(38,666);
        document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Kết quả
Tue Jun 13 2017 20:17:38 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Xem Thêm:   Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *