Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn về hàm IF trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

1. Chức năng của hàm IF là gì?

Hàm IF trong Excel là hàm dùng để kiểm tra một điều kiện được cung cấp và trả về một kết quả nếu điều kiện đó ước tính thành TRUE và một kết quả khác nếu điều kiện đó ước tính thành FALSE.

Cú pháp của hàm là:

IF ( logic_test , value_if_true , value_if_false )

Trong đó các đối số như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

logical_test– Điều kiện cần được kiểm tra và đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

value_if_true – Kết quả sẽ được trả về nếu logic_test được cung cấp ước tính thành TRUE.

value_if_false – Kết quả sẽ được trả về nếu logic_test được cung cấp ước tính thành FALSE.

Lưu ý rằng hàm If vẫn hoạt động nếu logic_test trả về giá trị số. Trong trường hợp này, mọi giá trị khác không được coi là TRUE và zero được coi là FALSE.

2. Một vài ví dụ về hàm IF

Dưới đây là một vài ví dụ:

Ví dụ 1:

Bảng tính sau đây cho thấy hai cách sử dụng đơn giản của hàm Excel If. Trong các ví dụ này, logic_test kiểm tra xem giá trị tương ứng trong cột A có nhỏ hơn 0 hay không và trả về:

  • Chuỗi văn bản “âm” nếu giá trị trong cột A nhỏ hơn 0
Xem Thêm:   Cách làm tròn số trong Java

hoặc là

  • Chuỗi văn bản “dương” nếu không (nghĩa là nếu giá trị trong cột A lớn hơn hoặc bằng 0).

ham if trong excel PNG

Ví dụ 2: Bảng tính sau đây cho thấy một số ví dụ khác về hàm Excel If, sử dụng các loại logic_test khác nhau .

ham if trong excel 1 PNG

Ví dụ 3:

Ví dụ sau đây cho thấy lồng nhau của hàm Excel If (tức là sử dụng hàm if trong hàm if khác). Trong mỗi trường hợp:

  • Nếu giá trị trong cột B là bằng 0, một cuộc gọi hơn nữa để ‘nếu’ được thực hiện, để kiểm tra giá trị trong cột C. Trong khi gọi hàm này:

    • Nếu giá trị trong cột C bằng 0, hàm sẽ trả về chuỗi văn bản “div by zero”;
    • Nếu giá trị trong cột C không bằng 0, hàm trả về giá trị trong cột A chia cho giá trị trong cột C.
  • Nếu giá trị trong cột B không bằng 0, hàm sẽ trả về giá trị trong cột A chia cho giá trị trong cột B.

ham if trong excel 2 650x122 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm IF

Nếu bạn gặp lỗi từ Excel If Function, đây có thể là #VALUE! Đây là lỗi thường xảy ra nếu đối số logic_test được cung cấp không thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Như vậy trên đây là các thông tin quan trọng về hàm IF trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *