Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOG trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOG trả về logarit tự nhiên của một số nếu được gọi với một tham số hoặc logarit của một số cho một cơ số được chỉ định nếu được gọi với hai tham số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOG trong MySQL là:

LOG( number )

Hoặc

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

LOG( base, number )

Trong đó:

number: Số để lấy logarit tự nhiên. Số phải lớn hơn 0

base: Cơ số logarit tự nhiên sẽ được tính toán. Cơ số phải lớn hơn 1.

Lưu ý:

  • Hàm LOG sẽ trả về NULL, nếu number nhỏ hơn hoặc bằng 0.
  • Hàm LOG sẽ trả về NULL, nếu base nhỏ hơn hoặc bằng 1.

3. Version

Hàm LOG có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

Ví dụ hàm LOG với 1 tham số

mysql> SELECT LOG(1);
Ket qua: 0

mysql> SELECT LOG(5);
Ket qua: 1.6094379124341003

mysql> SELECT LOG(7.5);
Ket qua: 2.0149030205422647

mysql> SELECT LOG(0);
Ket qua: NULL

Ví dụ hàm LOG với 2 tham số

mysql> SELECT LOG(8, 1);
Ket qua: 0

mysql> SELECT LOG(1, 2);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LOG(5, 0);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LOG(1, 5);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LOG(3, 4);
Ket qua: 1.2618595071429148

 

Xem Thêm:   Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *