Hàm readfile() sẽ đọc file được truyền vào. In kết quả đọc được ra màn hình.

Cú pháp

Cú phápreadfile( $filename, $use_include_path , $context );

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần đọc.
  • $use_include_path là tham số quy định việc tìm kiếm file trong include_path.
  • $context thường được bỏ qua nếu bạn không sử dụng ngữ cảnh đặc biệt.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã đọc được, nếu có lỗi xảy ra hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm readfile():

Code
$path = 'test.txt';
file_put_contents('test.txt', 'this a test');
readfile($path);
Kết quả
this a test

Tham khảo: php.net

Xem Thêm:   Primary Key trong SQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *