Hàm realpath() sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối của đường dẫn truyền vào. Đường dẫn tuyệt đối sẽ không bao gồm các thành phần /./ hoặc /../.

Cú pháp

Cú pháprealpath( $path);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn tương đối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tuyệt đối nếu thành công, ngược lại hàm trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm realpath():

Code
$path = './test.txt';
echo realpath($path);
Kết quả
C:xampphtdocstesttest.txt

Tham khảo: php.net

Xem Thêm:   Cách kiểm tra lỗi chính tả trong Word 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *