Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RIGHT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

RIGHT( string, number_of_characters )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: Chuỗi trích xuất.
  • number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất bắt đầu từ ký tự bên phải nhất.

Lưu ý:

  • Nếu number_of_characters vượt quá độ dài của string, hàm RIGHT sẽ trả về string.

3. Version

Hàm RIGHT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT RIGHT('Freetuts.net', 3);
Ket qua: 'net

SELECT RIGHT('Freetuts.net', 4);
Ket qua: '.net'

SELECT RIGHT('Free tuts dot net', 3);
Ket qua: 'net'

SELECT RIGHT('Free tuts dot net', 7);
Ket qua: 'dot net'   

 

Xem Thêm:   Lệnh Update trong SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *