Phương thức String() sẽ chuyển đối giá trị của đối tượng được cung cấp thành một chuỗi. Phương thức trả về một chuỗi đại diện cho giá trị của đối tượng.

Phương thức String() cũng sẽ trả về kết quả tương tự như khi gọi phương thức toString() của đối tượng.

Cú pháp

Cú phápString( obj)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • obj là đối tượng cần chuyển đổi.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức String() để chuyển đối tượng thành chuỗi.

CodeRUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '14Hello - ' + String('14Hello') + '<br>';
        content = content + '123456 - ' + String(123456) + '<br>';
        content = content + 'Boolean - ' + String(Boolean(0)) + '<br>';
        content = content + 'Boolean - ' + String(Boolean(1)) + '<br>';
        content = content + ' Date - ' + String(new Date()) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>
Kết quả
14Hello - 14Hello
123456 - 123456
Boolean - false
Boolean - true
Date - Mon Jun 19 2017 15:29:54 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

Tham khảo: w3schools.com

Xem Thêm:   Cách dùng innerHTML trong Javascript

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *