Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TRY_CONVERT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TRY_CONVERT chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu chuyển đổi không thành công, chức năng sẽ trả về NULL. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TRY_CONVERT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

TRY_CONVERT( type [ (length) ], expression [ , style ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi biểu thức thành
  • length: Không bắt buộc. Độ dài của kiểu dữ liệu kết quả cho char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary
  • expression: Giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác.
  • style: Không bắt buộc. Định dạng được sử dụng để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

3. Version

Hàm TRY_CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012

4. Ví dụ

SELECT TRY_CONVERT(int, 14.85);
Ket qua: 14

SELECT TRY_CONVERT(float, 14.85);
Ket qua: 14.85

SELECT TRY_CONVERT(float, '14 Main St.');
Ket qua: NULL

SELECT TRY_CONVERT(varchar, 15.6);
Ket qua: '15.6'

SELECT TRY_CONVERT(varchar(2), 15.6); 
Ket qua: NULL

 

Xem Thêm:   Hàm DATEADD trong SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *