Hàm unlink() sẽ xóa file dựa vào đường dẫn đã truyền vào.

Cú pháp

Cú phápunlink( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file muốn xóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu xóa thành công và trả về False nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sử dụng hàm unlink() để xóa file:

Code
file_put_contents("test.txt", "this is a test");

unlink("test.txt");

Tham khảo: php.net

 

Xem Thêm:   Hàm array_reduce() trong PHP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *