Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEAR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (dưới dạng số) với giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEAR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

YEAR( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • date_value: Ngày để trích xuất năm có bốn chữ số.

3. Version

Hàm YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT YEAR('2019/04/06');
Ket qua: 2019

SELECT YEAR('2018/04/061 15:05');
Ket qua: 2018

SELECT YEAR('2017/04/061 15:05:15.65');
Ket qua: 2017

 

Xem Thêm:   Hướng dẫn tạo Pagination với CSS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *