Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n tong Java. Đây cũng là bài tập cơ bản để các bạn làm quen với các bài tập về Number trong Java.

Chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình hiển thị số nguyên tố. Chương trình thứ nhất sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100 và chương trình thứ hai sẽ hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến 100.

Trong chương trình này sẽ dùng vòng lặp For chạy từ 1 đến 100 và tìm xem số nào là số nguyên tố thì xuất ra màn hình.

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
  public static void main (String[] args)
  {
    int i =0;
    int num =0;
    //Empty String
    String primeNumbers = "";
    for (i = 1; i <= 100; i++)
    {
      int counter=0;
      for(num =i; num>=1; num--)
      {
        if(i%num==0)
        {
          counter = counter + 1;
        }
      }
      if (counter ==2)
      {
        //Appended the Prime number to the String
        primeNumbers = primeNumbers + i + " ";
      }
    }
    System.out.println("Các số nguyên tố từ 1 đến 100 là:");
    System.out.println(primeNumbers);
  }
}

Kết quả:

so nguyen to 1 100 JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.

Trong chương trình này sẽ hiện thị ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến n (n được nhập từ người dùng).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
class KiemTraSoNguyenTo
{
  public static void main (String[] args)
  {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int i =0;
    int num =0;
    String primeNumbers = "";
    System.out.println("Nhập vào số n:");
    int n = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
      int counter=0;
      for(num =i; num>=1; num--)
      {
        if(i%num==0)
        {
          counter = counter + 1;
        }
      }
      if (counter ==2)
      {
        primeNumbers = primeNumbers + i + " ";
      }
    }
    System.out.println("Các số nguyên tố từ 1 đến "+ n +" là:");
    System.out.println(primeNumbers);
  }
}

kết quả:

Xem Thêm:   Override trong Python (Ghi đè trong kế thừa)

so nguyen to 1 n JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình hiển thị các số nguyên tố. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *