Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra năm nhuận trong Java, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh if, else trong java.

Ở đây chúng ta sẽ viết một chương trình java để kiểm tra xem năm người dùng nhập vào có phải là năm nhuận hay không. Trước khi xem chương trình, hãy xem cách xác định một năm có phải là năm nhuận hay không.

 1. Năm nhuận là năm chia hết cho 400.
 2. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Ví dụ: Kiểm tra năm nhuận trong java

Trong chương trình này chúng ta sử dụng Scanner để lấy dữ liệu từ người dùng vì vậy cần import nó vào trước khi sử dụng nó. Để hiểu được chương trình này các bạn phải nắm rõ được khái niệm cũng như cách hoạt động của câu lệnh if, else.

import java.util.Scanner;
public class NamNhuan {
  public static void main(String[] args) {
    int year;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào năm bạn cần kiểm tra:");
    year = scan.nextInt();
    scan.close();
    boolean isLeap = false;
    if(year % 4 == 0)//chia hết cho 4 là năm nhuận
    {
      if( year % 100 == 0)
      //nếu vừa chia hết cho 4 mà vừa chia hết cho 100 thì không phải năm nhuận
      {
        if ( year % 400 == 0)//chia hết cho 400 là năm nhuận
          isLeap = true;
        else
          isLeap = false;//không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận
      }
      else//chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là năm nhuận
        isLeap = true;
    }
    else {
      isLeap = false;
    }
    if(isLeap==true)
      System.out.println(year + " là năm nhuận.");
    else
      System.out.println(year + " không phải là năm nhuận.");
  }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Cách mở / giải nén file ISO bằng 3 phần mềm miễn phí

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

kiem tra nam nhuan JPG

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra năm nhuận của một năm mà được nhập bởi người dùng, có rất nhiều cách giải và trên đây là 1 cách giải. Các bạn có thể nghĩ ra các cách giải khác dựa vào điều kiện của năm nhuận. Qua ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về câu lệnh if, else để có thể làm các bài tập phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *