Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic, đây là lệnh thường dùng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức mà không cần một điều kiện nào.

Cú pháp lệnh Exit như sau:

Exit { Do | For | Function | Property | Select | Sub | Try | While } 

Tùy vào câu lệnh bạn đang sử dụng mà chọn thông số phía sau cho phù hợp.

Tức là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Dùng trong vòng lặp For thì nó sẽ là Exit For.
 • Dùng trong vòng lặp Do hoặc thì nó sẽ là Exit Do
 • Tương tự cho các lệnh khác …

Ví dụ 1: Vì dùng trong vòng lặp For nên cấu trúc của lệnh Exit sẽ là Exit For.

Module Module1
  Sub Main()
    For i As Integer = 1 To 4
      If i = 3 Then Exit For
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ 2: Dùng trong vòng lặp While nên nó sẽ là Exit While.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    While i < 4
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit While
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ 3: Dùng trong vòng lặp Do While nên nó sẽ là Exit Do.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit Do
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trên là cách sử dụng cơ bản nhất của lệnh Exit trong VB. Chúc bạn học tốt.

Xem Thêm:   Database mẫu để học SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *