Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình sắp xếp chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái trong Java.

Đây là một dạng bài tập rất phổ biến trong các dạng bài tập căn bản.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi, sau đó sẽ thực hiện công việc sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Vì vậy, hãy import Scanner vào trước khi bắt đầu viết chương trình.

Ví dụ: Sắp xếp chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái.

Trong chương trình này chúng ta yêu cầu người dùng nhập vào số chuỗi cần sắp xếp, sau đó sẽ tiếp tục yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng chuỗi và thực hiện công việc sắp xếp.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import java.util.Scanner;
public class SapXepAlpha
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int count;
    String temp;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số chuỗi mà bạn muốn sắp xếp theo Alphabet :");
    count = scan.nextInt();
    String str[] = new String[count];
    Scanner scan2 = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập giá trị cho từng chuỗi:");
    for(int i = 0; i < count; i++)
    {
      str[i] = scan2.nextLine();
    }
    scan.close();
    scan2.close();
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      for (int j = i + 1; j < count; j++) {
        if (str[i].compareTo(str[j])>0)
        {
          temp = str[i];
          str[i] = str[j];
          str[j] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.print("Các chuỗi sau khi sắp xếp là:");
    for (int i = 0; i <= count - 1; i++)
    {
      System.out.print(str[i] + ", ");
    }
  }
}

Kết quả:

sap xep chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp chuỗi theo thứ tự alphabet. Chúc các bạn thực hiện thành công!!

Xem Thêm:   Cách làm tranh màu nước bằng Photoshop từ ảnh thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *