Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình thêm hai ma trận bằng cách sử dụng các mảng đa chiều trong Java, và hiển thị ra màn hình tổng của hai ma trận đó.

Đây là một bài tập đơn giản để các bạn làm quen với dạng bài tập ma trận.

Ví dụ: Thêm hai ma trận bằng cách sử dụng các mảng đa chiều.

Ở ví dụ dưới đây, chúng ta có hai mảng ma trận là MatrixA và MatrixB, chúng ta đã khai báo hai các ma trận này là ma trận đa chiều.

Hai ma trận chỉ có thể cộng hoặc trừ khi chúng có cùng kích thước, có nghĩ là phải có cùng số lượng hàng và cột, hãy xem ví dụ dưới đây:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

| 1 2 3 4 |

| 3 4 2 1 |

Đây là một ma trận có 2 hàng và có 4 cột.

public class TongMaTran {
  public static void main(String[] args) {
    int rows = 2, columns = 4;
    //Khai báo hai ma trận dưới dạng mảng đa chiều
    int[][] MatrixA = {{1, 1, 1, 1}, {2, 3, 5, 2}};
    int[][] MatrixB = {{2, 3, 4, 5}, {2, 2, 4, -4}};
    /* Khai báo một tổng ma trận, đó sẽ là tổng của MatrixA và MatrixB,
      ma trận tổng sẽ có cùng các hàng và cột như các ma trận đã cho.
     */
    int[][] sum = new int[rows][columns];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
      for (int j = 0; j < columns; j++) {
        sum[i][j] = MatrixA[i][j] + MatrixB[i][j];
      }
    }
    //Hiển thị ma trận tổng
    System.out.println("Ma trận tổng của hai ma trận đã cho là: ");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
      for (int j = 0; j < columns; j++) {
        System.out.print(sum[i][j] + "  ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

Kết quả:

Xem Thêm:   Cách kết nối bluetooth loa kéo với điện thoại chuẩn nhất

tong hai ma tran JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình thêm hai ma trận bằng cách sử dụng mảng đa chiều. Chúc các thực hiện bạn thành công!!!

2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *