Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java, đây là dạng bài tập giúp các bạn làm quen với việc tạo class và sử dụng class trong Java.

Dưới đây chúng ta sẽ tạo hai phương thức tính chu vi và phương thức tính diện tích, sau đó gọi nó ra ở hàm main() để tính.

Ví dụ: Chương trình tính diện tích và chu vi hình vuông.

Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện công việc nhận đầu vào từ người dùng bằng cách sử dụng lớp Scanner.

Tiếp đến sẽ tạo hai phương thức là tinhChuvi() và tinhDienTich() với tham số là chiều dài và chiều rộng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cuối cùng là tạo hàm main() để gọi hai phương thức trên và sử dụng nó để tính.

import java.util.Scanner;
class ChuViDienTichHV {
  protected int chieuDaiCanh;
  public static double tinhDienTich(double chieuDaiCanh) {
    return chieuDaiCanh * chieuDaiCanh;
  }
  public static double tinhChuVi(double chieuDaiCanh){
    return chieuDaiCanh * 4;
  }
  public static void main(String[] args) {
    double canh;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập chiều dài cạnh hình vuông: ");
    canh = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Diện tích hình vuông là: " + tinhDienTich(canh));
    System.out.println("Chu vi hình vuông là: "+ tinhChuVi(canh));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dien tich chu vi hv JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích và chu vi hình vuông. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Xem Thêm:   Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + … + n > 10000 bằng C / C++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *