Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính trung bình cộng các số trong mảng trong Java.

Đây là một dạng bài tập căn bản trong mảng, là tiền đề để các bạn làm các bài tập phức tạp hơn.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình để tính trung bình cộng các số trong mảng. Chương trình thứ nhất sẽ tính trung bình của một mảng đã được gán giá trị sẵn cho các phần tử, chương trình thứ hai sẽ do chính người dùng nhập vào giá trị các phần tử của mảng bằng cách sử dụng Scanner.

Để hiểu được các chương trình dưới đây, bạn nên có kiến thức về vòng lặp For và Mảng trong java.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng các số trong mảng trong java.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để cộng các phần tử trong mảng, sau đó thực hiện phép tính trung bình cộng kết quả vừa được tính ở vòng lặp For.

public class TinhTrungBinhCong {
  public static void main(String[] args) {
    double[] arr = {19, 12.89, 16.5, 200, 13.7};
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    double average = total / arr.length;
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", average);
  }
}

Kết quả:

tinh trung binh cong JPG

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng các số trong mảng sử dụng Scanner.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào các phần tử của mản,g sau đó dùng vòng lặp For để tính tổng các phần tử trong mảng. Và cuối cùng là tính trung bình cộng kết quả vừa được tính ở vòng lặp For.

Xem Thêm:   Tải sách hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 pdf - Trần Trung Ninh

* Lưu ý: Để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho các phần tử trong mảng thì chúng ta phải sử dụng Scanner, vì vậy hãy import nó vào bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

import java.util.Scanner;
public class TinhTrungBinhCong {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = scanner.nextInt();
    double[] arr = new double[n];
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      System.out.print("Nhập vào giá trị cho phần tử thứ "+(i+1)+": ");
      arr[i] = scanner.nextDouble();
    }
    scanner.close();
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    double average = total / arr.length;
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", average);
  }
}

Kết quả:

tinh trung binh cong1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính trung bình cộng các số trong mảng trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *